دوره آموزشی کرونا | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در راستای آگاه سازی پرسنل سازمان جهاد کشاورزی همکاران محترم اداره امور ایثارگران سازمان در دوره اموزشی کرونا شرکت خواهند نمود