جدول زمانبندی جلسات ایثارگران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ پیشنهادی جلسه

موضوع جلسه

ملاحظات

1

یکشنبه

7/2/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

2

سه شنبه

30/2/99

کمیته اشتغال

 

3

چهارشنبه

7/3/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

4

سه شنبه

27/3/99

واگذاری زمین

 

5

چهارشنبه

4/4/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

6

سه شنبه

24/4/99

ماده 31

 

7

یکشنبه

5/5/99

کمیسیون امور ایثارگران سازمان

 

8

سه شنبه

28/5/99

کمیته اشتغال

 

9

دوشنبه

3/6/99

کمیسیون امور ایثارگران سازمان

 

10

سه شنبه

25/6/99

ماده 31 قانون خدمات کشوری استخدامی

 

11

چهارشنبه

9/7/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

12

سه شنبه

29/7/99

واگذاری زمین

 

13

دوشنبه

5/8/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

14

چهارشنبه

28/8/99

کمیته اشتغال ایثارگران

 

15

سه شنبه

18/9/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

16

دوشنبه

8/10/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

17

سه شنبه

23/10/99

کمیته اشتغال

 

18

یکشنبه

20/11/99

کمیسیون امور ایثارگران

 

19

سه شنبه

19/12/99

کمیسیون امور ایثارگران