برگزاری جلسه شورای معاونت توسعه سازمان با موضوع پیگیری مطالبات و بررسی معضلات ایثارگران معزز در روز شنبه 99/1/30 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

درجلسه شورای معاونت سازمان که با حضور معاون محترم توسعه و اعضای جلسه در تاریخ 99/1/30 برگزار گردید بررسی و تعیین تکلیف پرونده های مفقودی و رفع مشکل در مورد عدم دسترسی به برگه پایان ماموریت رزمندگان ، پیگیری واگذاری اراضی کشاورزی و مسکونی به ایثارگران همچنین پیگیری استخدامی فرزندان شاهد بدون شغل از اهم موضوعاتی بود که در جلسه فوق الذکر مورد بررسی  قرار گرفت