پیام تبریک | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

پیام تبریک  اداره امور ایثارگران سازمان به مناسبت اعیاد شعبانیه