درخواست کالا | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
فرم درخواست کالا
نام و نام خانوادگي:
کليد دستيابي:
نوع کالا:
مقدار کالاي درخواستي:
قيمت هر واحد(ريال):
مبلغ کل (ريال):
لطفاً تیک تشخیص ربات را بزنید.