درخواست مهمانسرا و خوابگاه | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
درخواست مهمانسرا و خوابگاه
نام و نام خانوادگي:
کليد دستيابي:
شهر محل تقاضا:
تعداد اعضا خانواده:
مدت اقامت:
از تاريخ:
تا تاريخ:
لطفاً تیک تشخیص ربات را بزنید.