اداره تدارکات و امور خودروئی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 فرايند صدور برگ تدد    حجم فايل:  242.14 KB
 فرايند درخواست خودرو    حجم فايل:  234.23 KB
 فرايند تعمير و نگهداري خودروهاي دولتي    حجم فايل:  255.71 KB
 فرايند خريد قطعات خودورهاي دولتي    حجم فايل:  261.08 KB