اداره امور حقوقی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 فرايند دفاع در مقابل دعاوي حقوقي    حجم فايل:  265.62 KB
 فرايند اجراي احکام کيفري    حجم فايل:  256.73 KB
 فرايند پاسخ به اظهار نامه ها    حجم فايل:  245.27 KB
 فرايند بررسي قرارداد تفاهم نامه ها و آيين نامه ها    حجم فايل:  280.67 KB
 فرايند دفاع در مقابل شکايات کيفري    حجم فايل:  267.06 KB
 فرايند دفاع در مقابل دعاوي کيفري    حجم فايل:  265.62 KB
 فرايند تنظيم اظهار نامه    حجم فايل:  265.2 KB
 فرايند اقامه طرح دعاوي حقوقي    حجم فايل:  269.77 KB
 فرايند طرح شکايت کيفري    حجم فايل:  273.89 KB