حضور در جلسه مدیران آینده در وزارت جهادکشاورزی - حضور در جلسه مدیران آینده در وزارت جهادکشاورزی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

حضور در جلسه کانون ارزیابی و توسعه مدیران آینده با حضور آقای ورداسبی رئیس گروه تحول اداری در محل وزارت جهاد کشاورزی مورخ 96/04/26