برگزاری جلسه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - برگزاری جلسه مناقصه خرید لوله پلی اتیلن | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

برگزاری جلسه بررسی اسناد مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و متعلقات آبیاری تحت فشارسد سومبار رازجرگلان مورخ 96/04/25 راس ساعت 18 عصر در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان