توضیحات بندهای 7 و 8 ضریب سال 98 - توضیحات بندهای 7 و 8 ضریب سال 98 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس 1

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید.

 فایل ها

 فایل 1    حجم فايل:  176.15 KB