مدیر امور مالی ›› معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی: رحمان حیدرزاده

مدرک و رشته تحصیلی :