ماده 31 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران - ماده 31 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي