تبصره الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه (فاقدین مدرک جانبازی) - تبصره الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه (فاقدین مدرک جانبازی) | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي