شرکت در راهپیمایی امنیت و اقتدار میهن اسلامی - شرکت در راهپیمایی امنیت و اقتدار میهن اسلامی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

همکاران محترم اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز شنبه مورخ 2/8/98 در راستای حمایت از امنیت و اقتدار میهن اسلامی شرکت نمودند .