فرم های ارزشیابی عملکرد کارمندان - فرم های ارزشیابی عملکرد کارمندان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

 

برای آشنایی بیشتر فایل ذیل را مشاهده فرمائید

 فایل ها

 فرم ارزشیابی عملکرد مدیران    حجم فايل:  184.88 KB
 فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان    حجم فايل:  144.03 KB