توزیع بلیط تئاتر - توزیع بلیط تئاتر | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

همکاران جهت دریافت بلیط تئاتر بصورت نیمه بهاء به اداره رفاه سازمان مراجعه نمایند.