ارزیابی عملکرد سال 95 - ارزیابی عملکرد سال 95 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شروع ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 1395


 

 فایل ها

 نامه    حجم فايل:  139.22 KB
 فایل1    حجم فايل:  165.68 KB
 فایل2    حجم فايل:  139.93 KB
 فرم ارزیابی    حجم فايل:  218.32 KB
 فرم ارزیابی0    حجم فايل:  215.9 KB