توزیع سیب زمنی - توزیع سیب زمنی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

  احتراماَ به اطلاع همکاران محترم می رساند، با هماهنگی های به عمل آمده سیب زمینی به شرح ذیل قابل توزیع می باشد. همکاران جهت ثبت نام به آقای جواد علی نیا مراجعه نمایند. 1- قیمت هر کیلوگرم = 7000 ریال