اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات پاکوتل - اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات پاکوتل | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند، این مدیریت در نظر دارد روز پنجشنبه مورخ 09/02/95 برای برادران یک دوره کوهپیمایی به ارتفاعات پاکوتل (جاده اسفراین) برگزار نماید.

مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی