اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات شاهپیران - اطلاعیه کوهنوردی به ارتفاعات شاهپیران | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند، این مدیریت در نظر دارد روز پنجشنبه مورخ 94/10/03 برای برادران شاغل در سازمان یک دوره کوهپیمایی به ارتفاعات شاهپیران (اسفراین) برگزار نماید.