توزیع خرما - توزیع خرما | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران محترم می رساند با هماهنگی های به عمل آمده خرمایی صادراتی کبکاب بوشهر به شرح ذیل قابل توزیع می باشد همکارن جهت ثبت نام به اتاق 215 اداره رفاه مراجعه نمایند.

 

1.      قیمت هر کیلوگرم 39000 ریال