توزیع عسل - توزیع عسل | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران می رساند عسل طبیعی روستای روئین اسفراین به شرح ذیل قابل ارائه می باشد. همکاران جهت ثبت نام به اداره رفاه (اتاق 215) مراجعه نمایند.

قیمت هر کیلو = 250000 ریال