تکمیل مدارک استخدام - تکمیل مدارک استخدام | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
به اطلاع داوطلبان مشروحه ذیل می رساند جهت ارائه مدارک به منظور ادامه فرآیند استخدام و گزینش در تارخ های 25 و 26 مرداد به مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان مراجعه نمایند. ضمناً زمان مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد. 1. علیرضا دست مرد 2. شیخی دولت پور 3. قربانعلی قربانی 4. پری رشاد جغالی 5. حسن علیزاده اسفیوخی