ثبت نام خرید دوربین به صورت اقساط - ثبت نام خرید دوربین به صورت اقساط | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

مدل دروبین کاسیو

مبلغ کل

مبلغ ماهیانه(13قسط)

Zs-150

850000

65000

z-300

900000

68000

Zr-200

1300000

100000