فیلم شانس عشق تصادف - فیلم شانس عشق تصادف | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 طبق هماهنگی های به ­­عمل آمده با مدیریت سینما گلشن بلیط فیلم سینمایی شانس عشق تصادف به صورت نیم بهاء عرضه می گردد. همکاران جهت تهیه بلیط این فیلم به امور رفاهی مراجعه نمایند.