فیلم سینمای مستانه - 18025 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
 طبق هماهنگی های به ­­عمل آمده با مدیریت سینما گلشن بلیط فیلم سینمایی مستانه به صورت نیم بهاء عرضه می گردد. همکاران جهت تهیه بلیط این فیلم به امور رفاهی مراجعه نمایند.