برنامه کوهنوردی بازنشستگان - برنامه کوهنوردی بازنشستگان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

ردیف

برنامه

تاریخ

ساعت حرکت

1

نوده به اسفیدان

93/09/20

6 صبح

2

آلاداغ (بابا بلند)

93/10/10

6 صبح

3

پلنگ دره

93/11/15

6 صبح