اطلاعیه توزیع سیب زمینی - اطلاعیه توزیع سیب زمینی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
طی هماهنگی های به عمل آمده برای رفاه هرچه بیشتر کارکنان سیب زمینی به قیمت هرکیلو 11000 ریال توزیع می گردد. همکاران جهت سفارش به آقای رمضانی چاهک مراجعه نمایند.