اطلاعيه بليط استخر نيمه بهاء - اطلاعيه بليط استخر نيمه بهاء | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

طی هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت استخر شهروند(ویژه بانوان)، بلیط های نیمه بهاء به مبلغ 40000 ریال به همکاران ارائه می گردد. همکاران جهت تهیه بلیط به اداره رفاه سازمان مراجعه نمایند.