معرفی پرسنل | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالينام و نام خانوادگی : مسعود ولی نژاد