اداره رسیدگی به اسناد، دفترداری و تنظیم حسابها | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
 شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد و دفتر داري

1- بررسي اسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه و بودجه

2- اعلام نظر درخصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

3- صدورسندحسابداری تنخواه گردان های واریزی و اسناد هزینه سنوات قبل عاملین

4- بررسی و رسیدگی کلیه  اسناد حسابداری و انطباق آن با قوانین، مقررات ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ر یزی کشور

5- رسیدگی به صدور وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد قرارداد مربوطه

4- بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه از حیث احکام ، صحت کسورات  محاسبه شده و مزایایا پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

5- بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختنی طبق حکم

6- پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمان های مرتبط بخصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی

7- کنترل بررسی تسویه حساب های سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداخت ها

8- پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمان های مرتبط( به خصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی)

9- پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور

10- مقابله حساب و تطبیق مانده ها با شرکت ها و سازمان ها و سایر اشخاص حقوقی

11- اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها

12- پیگیری قراردادهای راکد و تعیین تکلیف قراردادها و مانده احتمالی

13- جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی

14- سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت