اداره دریافت و پرداخت | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت
1- صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي عهده خزانه معين استان

2- پيگيري درخواست وجه هاي صادره تا مرحله دريافت اعتبار

3- صدور اسناد حسابداري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار، درآمد ها و اصلاحيه موافقتنامه ها

4- نگهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهيه گزارشات لازم

5- تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجازبراساس ليست هاي توزيعي وثبت هزينه هاي انجام شده

6- انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي

7- تهيه گزارشات مربوط به  اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداري رياست محترم و معاونين سازمان و مجريان طرحها و عاملين مسئول امور مالي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

8-  ارسال اعتبارات به شهرستان ها همراه با مكاتبات مربوطه

9-  اخذ صورتحساب  بانكي رديف هاي درآمدي  و اخذ تاييديه از خزانه

9- صدور اسناد حسابداري وصول درآمد ها و واريز آن  به حساب خزانه

10- پاسخگوئي به مكاتبات سازمان هاي تابعه و شهرستان ها و ساير موارد ارجاعی توسط مديريت

11- دریافت دسته چک از بانک و صدور چک

12- پيگيري امور بانكي

13- پيگيري امور خزانه استان و اداره كل امور مالياتي

14- صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5  سازمان بازنشستگي

15- صدور سند حسابداري  هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

16- صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

17- پیگیری جهت تسویه حساب ، حسابهای سنواتی ( علی الحساب ، پیش پرداخت و ... )

18- پیگیری جهت استرداد سپرده حسن انجام کار جهت پرداخت به پیمانکاران

19- ثبت و نگهداری کلیه تضمینات

زیر بخش ها