اداره تدارکات و امور خودروئی ›› معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي