اداره تدارکات و امور خودروئی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي