اداره امور بازنشستگان و موظفين | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شرح وظایف اداره امور بازنشستگان و موظفین
1-    تشکیل بانک اطلاعات کسور بازنشستگی شاغلین و تطبیق با احکام حقوقی
2-    درج اطلاعات کسور بازنشستگی شاغلبن و ارسال اسناد مالی به صندوق بازنشستگی
3-    پیگیری نقل و  انتقال سوابق و رفع خلاء کسور بازنشستگی از طریق صندوق های بازنشستگی مربوطه
4-    پیگیری متقاضان حالت اشتغال جانبازان، ارفاق سنوات جانبازی، آزادگی و ....
5-    بررسی پرونده پرسنلی افراد در شرف بازنشستگی عادی، متقاضی پیش از موعد، از کار افتادگی ناشی از کار و....
6-    تنظیم مدارک و تعیین حقوق مستمری وراث شاغل فوت شده، بازنشسته متوفی و ....
7-    صدور ابلاغ بازنشستگی, اخذ مدرک و تعیین معدل و حقوق بازنشستگی
8-    تشکیل بانک اطلاعات بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها، بروز رسانی اطلاعات، آدرس و ...
9-    تنظیم فهرست مبالغ قابل پرداخت بازنشستگان وموظفین
10-    درج ورود و اصلاح اطلاعات بازنشستگان در سایت های مرتبط اینرنتی صندوق های بازنشستگی
11-    انجام اصلاحات  احکام حقوق و عائله مندی و اولاد و پیگیری هزینه فوت و ازدواج بازنشستگان و موظفین
12-    تنظیم فهرست قابل پرداخت کمک بیمه تکمیلی صندوق به بازنشستگان و موظفین
13-    پیگیری امور معلولین ذهنی و پرداخت کمک هزینه از طریق صندوق بازنشستگی و سازمان
14-    پیگیری پرداخت به موقع و توزیع فیش حقوقی بازنشستگان و موظفین
15-    توزیع اقلام فرهنگی، معیشتی، وام و ... بین بازنشستگان
16-    پیگیری امورمربوط به تعاونی ها جهت  بازنشستگان در شرکت های مرتبط
17-    پیگیری صدور کارت شناسایی و منزلت بازنشستگان
18-    پیگیری امور کانون بازنشستگان و تشکیل مجامع مربوطه
19-    رسیدیگی به امور مددکاری و عیادت از بازنشستگان و موظفین
20-    فراخوان و اطلاع رسانی بازنشستگان و موظفین
21-    پیگیری امور اسکان و سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان و موظفین