مدیریت امور اداری و رفاه و پشتیبانی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
شرح وظایف مدیریت امور ادار، رفاه و پشتیبانی
1-    انجام اقدامات لازم بمنظور مطالعه، تامین، تجهیز، نگهداری ،تعمیر و اجاره ساختمان ها، تاسیسات و ابنیه سازمان جهادکشاورزی استان درجهت بهبود فضاهای اداری
2-    انجام اقدامات لازم در جهت تنظيم موا فقت نامه هاي مربوط به طرحها و پروژه هاي ساختمان هاي اداري، مراكز جهاد كشاورزي خريد تجهيزات و ماشن آلات و ساير موارد
3-    انجام اقدامات لازم درخصوص تامین ، تجهیز، تصب و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان و پیگیری امور مربوطه
4-    انجام اقدامات لازم مقدماتي در جهت بهبود روش ها، نحوه واگذاري فعاليت هاي امور پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي
5-    نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام و تجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان  وسایر واحدهای تابعه و وابسته
6-    برنامه ريز ي و انجام اقدامات لازم به منظور تأمين (خريد) اقلام و تجيزات واحد هاي اجرايي سازمان
7-    برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین و ارائه  خدمات نقلیه و ترابری موردنیاز سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری کلیه امورمربوط به خدمات خودرویی
8-    اقدام درجهت نظافت وتامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش
9-    مديريت خوابگاه ها، مامور سراها و ساير مراكز مشابه (خانه هاي سازماني)
10-    انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان و برگزاری جلسات، سمینارها، مراسم و غیره.
11-    جمع و آوري و نگهداي به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماكن، ساختمان ها، تأسيسات و تجهيزات، ماشين آلات و ساير اموال غير منقول
12-    انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان، تنظیم اسناد و مدارک مزایده و مناقصات، امور مربوط به کمیسیون معاملات و تشریفات مربوطه
13-    انجام اقدامات لازم به منظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان شامل(سهمیه های سفرهای زیارتی، امکانات اقامتی و کمک های غیرنقدی و...)و توزیع آنها براساس ضوابط و مقررات مربوطه
14-    نظارت برامورتعاونی های کارکنان شامل(تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و...)و انجام اقدامات لازم بمنظور تقویت و پشتیبانی آنان
15-    برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تجهیز، ساماندهی وتقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان
16-    برنامه ریزی وارائه خدمات مشاوره، بهداشت حرفه ای، مددکاری و.... به کارکنان، بازنشستگان، ازکارافتادگان وسایرکارکنان سازمان
17-    برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شامل( آموزش، اردوهای ورزشی ، مسابقات و....)
18-    انجام اقدامات مربوط به امورخدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان و پیگیری خدمات مربوطه
19-    انجام اقدامات لازم جهت جذب وتامین نیروی انسانی موردنیاز سازمان جهاد کشاورزی استان درچارچوب مجوزهای مربوطه باهماهنگی گروه نوسازی وتحول اداری
20-    انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان استان شامل، ترفیعات ، تغییرات طرح مسیرارتقاء شغلی، نقل وانتقال، مرخصی و.... درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
21-    جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه وتحلیل آمارو اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان مشاغل
22-    انجام اقدام لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان و جمع بندی نتایج مربوطه وارائه گزارشهای مرتبط به مراجع ذیربط