شرح وظایف و اختیارات | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
ü     تدوين سازوکارها و تدابير لازم به منظور حسن اجراي سياستها و برنامه‌هاي نوسازي و تحول اداري وزارت جهاد کشاورزي در سازمان استان
ü     برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت اهداف و برنامه‌هاي مربوط به اصلاح ساختار و منطقي نمودن اندازه سازمان
ü     بررسي و ارائه پيشنهاد لازم در خصوص ادغام و يا انحلال واحدهاي تابعه غيرضروري در واحدهاي سازمان و نيز واحدهاي تابعه شهرستاني و دهستانها
ü     مطالعه و بررسي مستمر ساختار و وظايف واحدهاي سازمان به منظور بهبود مستمر ساختار تشکيلاتي و نيز توزيع مناسب وظايف بين واحدها و ارائه پيشنهادات لازم به مرکز نوسازي و تحول اداري و پيگيري تا حصول نتيجه
ü     بررسي پيشنهادها و درخواستهاي واحدهاي مختلف و نيز مديريت امور اداري سازمان در خصوص اصلاح تشکيلات و وظايف واحدهاي سازمان
ü     مطالعه و بررسي به منظور احصاء مصاديق فعاليتها و وظايف قابل واگذاري سازمان به بخش غيردولتي در راستاي قوانين و ضوابط ابلاغي و ارائه به مراجع ذيصلاح
ü     برنامه‌ريزي به منظور بهينه‌سازي ساختار و ترکيب هرم نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به معاون توسعه مديريت و منابع انساني و کميسيون تحول اداري سازمان
ü     انجام مطالعه و بررسيهاي لازم به منظور کارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همکاري ساير واحدها
ü     انجام اقدامات لازم به منظور نيازسنجي آموزش کارکنان و برنامه‌ريزي آموزشي مبتني بر اولويتهاي آموزشي تعيين شده
ü     انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مديريت فرآيندها و رفع نارساييها و مشکلات مربوط به تجزيه و تحليل سيستم‌ها و فرآيندهاي انجام کار در ساختار سازمان
ü     مطالعه و بررسي به منظور اصلاح روشهاي مشترک و اختصاصي سازمان با هماهنگي مرکز نوسازي و تحول اداري و مراجع ذيربط
ü     انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره‌وري در سطح سازمان و واحدهاي تابعه و ارزيابي مستمر عملکرد مربوطه
ü     تلاش در جهت استقرار مديريت کيفيت در سازمان و ارائه الگوهاي مناسب مديريت کيفيت براي واحدهاي مختلف
ü     برنامه‌ريزي، نظارت و راهبري طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنها در سطح سازمان
ü     انجام اقدامات لازم در جهت ايجاد، نگهداري و روزآمد نمودن بانک اطلاعات مديران سازمان
ü     جمع‌بندي و تهيه و ارائه گزارشهاي نوبه‌اي از چگونگي وضعيت بهره‌وري در سطح سازمان به مرکز نوسازي و تحول اداري
ü     نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي مراجع ذيربط در راستاي ايجاد تحول سازماني
ü     انجام اقدامات لازم به منظور بهبود و کارآمدي نظامهاي مديريتي با هماهنگي مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت
ü     بسترسازي، توانمندسازي و ايجاد فضاي ترغيبي و تبليغي مناسب در سطح سازمان براي تحقق عملي امر تحول مرتبط با وظايف سازمان
ü     ايجاد تعامل مناسب سازماني با مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع در جهت اجراي برنامه‌هاي مربوط به تحقق دولت الکترونيک
ü     ايجاد تعامل مناسب سازماني با اداره آمار و اطلاعات سازمان در زمينه توسعه و بهبود شبکه اتوماسيون اداري سازمان
ü     راهبري و نظارت بر روند توسعه و تجهيز شبکه اتوماسيون اداري توسط اداره آمار و فناوري اطلاعات سازمان و تهيه گزارشهاي لازم
ü     بررسي و سنجش نتيجه حاصل از اجراي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مربوط به برنامه‌هاي تحول اداري در سطح سازمان و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط
ü     انجام امور دبيرخانه کميسيون تحول اداري سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداري بر مبناي پيشنهادات دريافتي از کميته‌هاي تخصصي زير نظر کميسيون تحول اداري و برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات لازم