معرفی رئیس گروه ›› معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگی: