صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات قله بهار - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات قله بهار | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تصوير کوهنوردي
تیم کوهنوردی این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 1393/02/18به مناسبت گرامیداشت روز پدر و تولد امیر مومنان(ع) قله بهار را فتح نمودند. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می باشند.
ابوالفضل یاوری، سید هادی سید، حضرت قلی حیدری، قاسم مهرابی، رمضانعلی کیائی فر، اسماعیل عابدی، علیرضا دوست محمدی، محمد چاهی، سید احیاء سیدی، محمد رضا حسن پور، مهدی الهی، احمد صابری، حمیدرضا ریحانی، عبدالغنی روحانی، اله وردی رشیدی، حسین رحمانی، حشمت اله برسلانی، حیمد نامور حمزانلو، سید عبداله موسوی، محمد صفری، حسن کارگرپور، قربانعلی ایمان پور، روح اله شاکریان، علی نیازی مقدم.