اولين فراخوان دعوت براي نهضت نوشتاري در جهت توليد كشاورزي - اولين فراخوان دعوت براي نهضت نوشتاري در جهت توليد كشاورزي | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اولين فراخوان دعوت از كارشناسان براي همراهي در افزايش سهم اطلاع رساني كشاورزي و نيز تقدير از بهترين نوشته در بخش كشاورزي برگزار مي گردد براي اطلاعات بيشتر به سايت www.pr.maj.ir مراجعه فرماييد.

 فایل ها