صعود سراسری به ارتفاعات یامان داغی - صعود سراسری به ارتفاعات یامان داغی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

صعود سراسری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان ها در روز سه شنبه، مورخ 1396/03/02 به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به ارتفاعات یامان داغی برگزار گردید. در این صعود ورزشکارانی از استان مرکزی (2 نفر)، موسسه جهاد نصر (1 نفر)، سازمان دامپزشکی کشور (2 نفر)، سازمان جنگلها (3 نفر)، ستاد اجرایی وزارت (4 نفر)، سازمان تحقیقات کشاورزی (2 نفر)، استان زنجان (3 نفر)، استان بوشهر (2 نفر)، استان کردستان (2 نفر)، استان مازندران (3 نفر)، استان خراسان رضوی (4 نفر)، استان خراسان جنوبی (4 نفر)، استان چهارمحال بختیاری (3 نفر)،  ستاد وزارت  (4نفر)، آذربایجان شرقی (3 نفر)، استان تهران  (2 نفر)، استان فارس (2) نفر و ورزشکاران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی (20 نفر) مشارکت داشتند. در مجموع در این صعود بالغ بر 64 نفر مشارکت داشتند که آقای احمد صابری جلودار تیم و آقای علی محمد ریحانی عقب دار تیم بودند.