صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات پاکوتل - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات پاکوتل | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 1395/02/09 به ارتفاعات پاکوتل صعود کردد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل بودند.

الهوردی رشیدی، جعفر شرقی، قاسم مهرابی، اسماعیل عابدی، نبی مرادی، عبدالغنی روحانی، محمد چاهی، حیدر فریمانی، داوود عیسی زاده، محمد ابراهیم رمضانیان، محمد حسین الهی، مهدی پیروز فر، روح اله شاکریان، علیرضا شیردل، یوسف نادر زاده.