صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات پیغو - صعود تیم کوهنوردی سازمان به ارتفاعات پیغو | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

تیم کوهنوردی این سازمان متشکل از بازنشستگان و شاغلین روز پنجشنبه، مورخ 1394/01/03به مناسبت گرامیداشت روز پدر به ارتفاعات پیغو صعود کرد. اعضاء تیم در این صعود به شرح ذیل می­باشند.

علیرضادوست محمدی، قاسم مهرابی، اسماعیل عابدی، مهدی الهی، رمضانعلی کیائی­فر، مهدی پیروز فر، داود عیسی­زاده، خداد رحمانی، سید احیاء سیدی، نبی مرادی، حسن پسندیده، تقی دامرودی، برات محمد دوست محمدی، ولی توحید نیا، اله وردی رشیدی، محمد چاهی، علیرضا شیردل، ابراهیم گلداد، جعفر شرقی، موسی رحیمی.