برگزاری جلسه توجیهی ناظرین - برگزاری جلسه توجیهی ناظرین | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس

روز شنبه مورخ 93/11/11 ساعت 7:30 در محل نماز خانه سازمان جهاد کشاورزی جلسه توجیهی شروع به کار ناظرین برگزار شد.