برگزای کارگاه بیمه عمر و سرمایه گذاری در شهرستان اسفراین - 351 | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
عکس
سه شنبه مورخ 93/10/09ساعت 8 صبح در محل نماز خانه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین با مشارکت مدیریت بیمه پارسیان استان کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه برگزار گردید و در این جلسه نحوه سرمایه گذاری، عقد قرارداد، دریافت خسارت و فسخ قرارداد از سوی نماینده بیمه پارسیان شرح داده شد.