پیاده روی بازنشستگان از نوده تا اسفیدان - پیاده روی بازنشستگان از نوده تا اسفیدان | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي
تیم کوهنوردی بازنشستگان این سازمان روز پنجشنبه، مورخ 93/09/020 مصافت بین روستای نوده تا روستای اسفیدان را پیاده روی نمودند. در این پیاده روی بازنشستگان سازمان شرکت داشتند که سرپرست تیم را آقای محمد چاهی رئیس اداره بازنشستگان سازمان و راهنمای تیم را آقای علیرضا دوست محمدی برعهده داشت.
مشارکت کنندگان در این برنامه به شرح ذیل می باشند: سید محمد فاطمی، پرویز کاضمی مقدم، حسن سلیمانی، محمد عظیمی، علیرضا دوست محمدی، محمد چاهی، علی کمالی، قلی قلیزاده، ابراهیم گلداد، برات محمد دوست محمدی، محمد ابراهیم اخلاصی، محمد نبی مرادی، جعفر شرقی، محمد اسماعیل دامرودی.