برگزار ی کارگاه آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار - برگزار ی کارگاه آموزش مهارتهای زندگی در محیط کار | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي