سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی - سالگرد شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي