دستور العمل اجرایی صدور کارت ایثار رزمندگان جهاد کشاورزی (سازندگی ) - دستور العمل اجرایی صدور کارت ایثار رزمندگان جهاد کشاورزی (سازندگی ) | معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني جهاد کشاورزي خراسان شمالي